Annonse

 Kronikk: Næringsstrategi – Kongsvingerregionen som grønn drivkraft 

Norge er i omstilling. Nedgang i oljenæringen, klimautfordringer og urbanisering krever nye vekstområder og nye miljøvennlige løsninger. Da må Norge bruke naturressursene og kompetanse som er bygget opp gjennom generasjoner på nye måter.

Mens Vestlandet utforsker havrommet, ser Innlandet mulighetene i det grønne.

Kongsvingerregionen er Norges største skog- og potetregion. Regionen har gjennom årtier bygget opp en av landets største ansamlinger av industri, samt at regionen har bred erfaring innen bygg og anlegg. I tillegg ligger region tett på Oslo-området, og vi er et viktig knutepunkt mot Europa og Nord-Norge. Dette gir oss en unik kombinasjon av fornybare råvarer, sentral beliggenhet og bred kompetanse innen industri og bygg. 

Totalt sett gjør dette at Kongsvingerregion er godt rustet til å utvikle produkter og løsninger som kan bidra til godt liv både lokalt og globalt.

I løpet av de neste tiårene forventes store endringer når det gjelder måten vi arbeider på, hvilke produkter og tjenester vi etterspør og hvilken kompetanse som er mest attraktiv. Hvordan skal Kongsvingerregionen møte disse utfordringene? På hvilken måte kan kommunene i regionen sammen med næringslivet bidra til at bedriftene i regionen opprettholder og styrker sin konkurransekraft? Hvordan kan kommunene som tjenesteyter og utviklingsaktør bidra til at den regionale konkurransekraften løftes videre?

Med utgangspunkt i beskrivelsen overfor uttrykker næringsstrategien den langsiktige næringspolitikken i regionen. Næringsstrategien for definerer syv hovedstrategier for å skape vekst:

1. Særlig innsats der vi som region har fortrinn; Bioøkonomi, logistikk, bygg og anlegg og industriutvikling.

2. Tett samarbeid mellom kommunene og næringslivet for å sikre effektiv problemløsning og innovasjon

3. Handlekraftige og effektive kommuner

4. Skape sterke allianser mellom aktører og kommunene i regionen og med andre regioner

5. Realisering av sentrale samferdselsprosjekter og etablere markedstilpassede næringsarealer

6. Bygge sterke kompetansemiljøer og styrke FoU (forskning og utvikling) i regionen

7. Offensiv kommunikasjon og omdømmebygging

Strategien er et resultat av en omfattende prosess, som både har involvert næringslivet i regionen, kommunestyrene, administrasjonen i kommunene og næringsutviklingsapparatet.

Strategien skal være regionens felles verktøykasse for å skape vekst. Den skal være førende for kommunenes arbeid med næringsutvikling og legge grunnlaget for samhandlingen mellom næringsliv, kommunene og næringsutviklingsapparatet i regionen. Målet er at strategien skal gi større forutsigbarhet for eksisterende og fremtidig næringslivet og økt politisk slagkraft ut mot nasjonale myndigheter. 

Fil 15.08.2016, 22.21.43
Kongsvinger-regionen skal bruke naturressurser og kompetanse når det skal satses på grønn næringsutvikling. Foto: Mittkongsvinger.no

Strategien krever at regionen er modig og setter samarbeid foran individuelle løsninger. Skal vi lykkes vi ha et reelt samarbeid mellom kommune og regionale kompetansemiljø, og bruke kompetansen og ressursene i regionen klokt. Vi bygge allianser med andre regioner og utviklingsmiljøer som sammen med oss kan bidra til utvikling. Strategien krever at vi jobber ut fra et langsiktig perspektiv, samtidig som vi må etter jager umiddelbare effekter. Det vil kreve koordinert og målrettet jobbing med et langsiktig perspektiv. Samtidig skal vi jage kortsiktige muligheter og gevinster.

For at strategien skal bli så god som mulig ønsker vi innspill. Frem til 07.09 har vi en åpen høring der alle kan lese utkastet til næringsstrategi og gi høringsinnspill via www.byregionprosjeket.no. Innspill kan også gis direkte til lars@byregionprosjektet.no. Etter høringen vil strategien bli behandlet politisk i kommunestyrene i Åsnes, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog. 

Lise Selnes, Regionrådsleder

Sjur Strand, Styringsgruppeleder for omstillingsprosjektet (K+)

Benthe E. Løvenskiold, Styringsgruppeleder for Byregionprosjektet

Lars Gillund, prosjektsjef Byregionprosjektet

Facebook Comments

1 Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *