Annonse

Kongsvinger 2050: Slik skal byen utvikles

I dag sendes strategidokumentet for byutviklingsprosjektet Kongsvinger 2050 over til politisk behandling i kommunen. Arbeidet med å utvikle en strategi for hvordan byen skal utvikles både når det gjelder bruk av arealer og transport har pågatt halvannet år, og har vært et samarbeid mellom Kongsvinger kommune, Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune og Byen Vår.

– Dette dokumentet peker en retning for fremtidig byutvikling når det gjelder areal og transportløsninger for byen. Det har vært en bred brukerinvolvering, og mange faglige utredninger i bunn for strategien som nå legges frem, forteller rådgiver Hilde Nygaard, som har hatt ansvar for prosjektet i Kongsvinger kommune.

 En mer kompakt by

Fil 19.04.2017, 10.01.07
Rådgiver Hilde Nygaard presenterer strategidokumentet som skal sikre at Kongsvinger blir en attraktiv by de neste tiårene. Foto: Irén Carlstrøm

Framtidsbildet som tegnes i strategien er at byen skal bli mer kompakt, der det blir kortere avstander mellom daglige gjøremål, og at det blir et mer levende sentrum.

– Vi mener at yttergrensene for byen er nådd, og at vi nå må vokse innover. Vi legger derfor opp til en boligstruktur med hovedtyngden på bygging av sentrumsnære boliger. Det er store arealer å ta av i sentrum til boligformål, og dersom vi utnytter halvparten av arealene på 250 dekar, kan vi få opp til 2500 nye innbyggere i sentrum, forklarer Nygaard.

Mens det legges opp til at det skal bygges leiligheter i sentrum, vil det også jobbes med å utvikle gode eneboligtomter som ikke ligger så langt fra sentrum.

Nye potensielle boligområder

I arbeidet er det også sett på nye områder i byen som har et potensial til å utvikles til boligområder.

– Vi mener at Lensmannstomta er et spennende område, og på Holt ligger det også til rette for mulig boligbygging, forteller hun, og legger til at man på sikt også ser potensiale for boligbygging på Gjemselund og utover mot Langeland, samt at det kan åpne seg muligheter ved Norsenga når tømmerterminalen flyttes.

Mens Marikollen fortsatt ligger inne som et område for boligutvikling, er strategien nå klar på at man ikke ønsker t byen skal vokse videre utover når det gjelder boligbygging.

– Det er en nasjonal strategi å utvikle mer kompakte byer i framtida, og det vi gjør nå er noe alle byer jobber med, sier Hilde Nygaard.

Sentrum i nord – knutepunkt i sør

Et annet tema i byutviklingsstrategien er at Kongsvinger må ta et valg når det gjelder å styrke en sentrumskjerne. Administrasjonen mener at et tydeligere definisjon og utvikling av en sentrumskjerne  er viktig for utvikling av byen.

– Vi har spredt handelsvirksomheten for mye, og vi må bli tydeligere på hvor vi skal plassere detaljhandel og plasskrevende handel. I Bylaben jobbet vi også med at sentrumskjernen med handel bør ligge på nordsida i byen og rundt knutepunktet på stasjonssida, fortsetter Nygaard.

– Hva legger dere i det?

– Vi mener at det er naturlig å ha handesltilbud knyttet til stasjonsområdet, der vi også ser for oss at det vil etableres flere kunnskapsbedrifter, som for eksempel SSB, som vi gjerne vil ha til sentrum. I områdene ellers er det naturlig å tenke en utvikling av flere boliger og næringsvirksomhet, sier hun.

Etter mulighetsstudien som er blitt gjort av stasjonsområdet jobbes det nå med en reguleringsplan som vil ta høyde for planene. Skisser som tidligere har blitt presentert sier også noe om at man på sørsiden av byen kan se for seg å bygge mer i høyden, enn det som ligger i dagens planverk.

– Vi skal fortette med kvalitet, og tar hensyn til det når vi analyserer mulighetene. Det handler også om siktlinjer, og vi vet at det er viktig for både ungdommen og de mer godt voksne at byen ikke skal miste sjelen sin, fortsetter Nygaard.

 Gående og syklister skal prioriteres

Som i alle andre byer er fokus i denne strategien også at det er behov for en vridning fra bruk av bil til at folk tar i bruk beina og sykkelen, og at det også planlegges for at kollektivtilbudet blir mer attraktivt å bruke.

– Fokus er fra bil til fotgjengere, og vi har et mål om nullvekst i bilbruk. Det betyr at parkeringspolitikken blir sentral, hvor parkeringsplassene skal ligge, vi må se på trafikken for eksempel i Storgta, og ellers i sentrum. Syklister og gående skal få større prioritet, og det betyr at bilene må vike. Det vil fortsatt være trafikk gjennom byen, men vi planlegger for å gjøre det mindre attraktivt å bruke bilen når man skal bruke byen, forklarer Hilde Nygaard.

På kort og lang sikt

Veien videre nå er at strategidokumentet skal vedtas politisk i kommunen og hos de øvrige samarbeidspartnerne i prosjektet. Deretter skal det utarbeides en samarbeidsavtale mellom partene, og en videre handlingsplan.

Fil 19.04.2017, 10.04.09
Ordfører Sjur Strand er opptatt av konkrete resultater fortløpende samtidig som man har en langsiktig strategi for byutviklingen. Foto: Irén Carlstrøm.

Strategien er en overordnet plan for utvikling i byen, men parallelt er det ulike prosjekter i sentrum som politikerne må forholde seg til fortløpende.

– Vi har allerede nå konkrete prosjekter der utviklere ønsker å investere i sentrum, så her vil det være ting som vi må ta stilling til mens vi samtidig jobber mer langsiktig med noen av områdene. Nå må vi ha med oss samarbeidspartnerne, for det skal mye finansiering på plass fremover, sier ordfører Sjur Strand.

Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen sier at fylkeskommunen ser positivt på arbeidet som nå har blitt gjort frem til strategidokumentet som nå er på plass.

– Vi må ha folk i sentrum

Eli Wathne (H) er også fornøyd med arbeidet som er blitt gjort, og mener den brede prosessen og mange gode faglige innspill gjør strategidokumentet til et godt verktøy for byutvikling fremover.

– Dette handler om sentrumsutvikling, og da må vi ha folk i sentrum. Uten folk i sentrum er det en død by. Derfor må vi planlegge mer for de myke trafikantene som skaper liv i gatene, sier Wathne.

Strategidokumentet sendes over til komité for næring og byutvikling i dag, og skal opp i formannskap og så til kommunestyret 11.mai. De andre aktørene i prosjektet skal også behandle dokumentet før man går videre med handlingsplaner.

Dette sa fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen om strategidokumentet og Kongsvinger som regionsenter: 

 

 

Facebook Comments