Annonse

Mittkongsvinger.no mener: Behov for redegjørelse av fylkeslegens påstander

Fylkeslege Trond Lutnæs har etter gjennomgang av Sykehuset Innlandet divisjon Kongsvingers siste 50 dødsfall over en gitt periode, sendt et meget oppsiktsvekkende brev til Sykehuset Innlandet, der han konkluderer med en betydelig kvalitetsbrist på helsetjenestene som tilbys ved sykehuset i Kongsvinger, og som kan ha store konsekvenser for pasientene.

lutnæs
Fylkeslege Trond Lutnæs har bastante konklusjoner i et brev til Sykehuset Innlandet om kvaliteten på Kongsvinger sykehus. Foto: Sykehuset Innlandet.

Bakgrunnen for gjennomgangen var blant annet at sykehuset i Kongsvinger hadde en signifikant lavere totaloverlevelse enn landets sykehus i Kunnskapssenterets undersøkelse for 2014. Det var kvalitetsindikatoren «30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus» som var grunnlaget for gjennomgangen.

Se link til Kunnskapssenterets resultater for 2014 her. 

Bastante konklusjoner basert på 50 dødsfall over en tidsbegrenset periode

Undersøkelsen av siste 50 dødsfall ved Kongsvinger sykehus ble altså gjort på bakgrunn av blant annet resultatene om signifikant lavere totaloverlevelse i henhold til Kunnskapssenterets undersøkelse i 2014.

Kunnskapssenteret skriver i sin rapport for resultatene for 2014 blant annet følgende:

Tolkning av 30-dagers overlevelse som kvalitetsindikator
«En kvalitetsindikator gir kun en indikasjon på kvalitet, det er ikke et direkte mål på kvalitet. Å identifisere enkelte sykehus med statistisk signifikant høyere eller lavere overlevelse er derfor ikke ensbetydende med at de leverer henholdsvis bedre eller dårligere kvalitet av tjenesten.»

Kunnskapssenteret maner til varsomhet i tolkningen av resultatene

I sitt brev til Sykehuset Innlandet konkluderer fylkeslegen likevel med at han vurderer denne overdødeligheten som en betydelig kvalitetsbrist på helsetjenestene som tilbys ved Kongsvinger sykehus, og som kan ha store konsekvenser for pasientene.

Mittkongsvinger.no har stilt spørsmål til fylkeslegen om bakgrunn for hvorfor han konkluderer med at overdødeligheten er en betydelig kvalitetsbrist basert på 50 dødsfall i en gitt periode når Kunnskapssenteret i sin rapport understreker at enkelte sykehus med statistisk signifikant høyere eller lavere overlevelse ikke er ensbetydende med at de leverer henholdsvis bedre eller dårligere kvalitet på tjenesten

Flytende overganger om vurdering av forebyggbare dødsfall

Videre skriver fylkeslegen at opp til 60 % av dødsfallene kunne karakteriseres som potensielt forebyggbare, og han viser til det i andre studier ligger på  7- 22 %, og en tidligere gjennomgang i divisjon Hamar/Elverum lå på dette nivået.

Mittkongsvinger.no har stilt spørsmål til fylkeslegen hvilke metoder som er benyttet for å konkludere med at opp til 60% av de 50 dødsfallene på Kongsvinger sykehus i en gitt periode kan karakteriseres som potensielt forebyggbare, og hvordan man har analysert disse resultatene.

Etter det Mittkongsvinger.no kjenner til har man benyttet vurderinger med flytende overganger som også må tolkes, og som det vil være nødvendig å få en grundigere gjennomgang av. Samtidig er det interessant å vite hvordan undersøkelsen i divisjon Hamar/Elverum er foretatt, som det henvises til i brevet.

Manglende kompetanse eller manglende dokumentasjon?

Fylkeslegen skriver i sitt brev til Sykehuset Innlandet at det både er mange ulike kritikkverdige forhold, blant annet om manglende kompetanse i diagnostikk og behandling, og observasjoner som ikke blir fulgt adekvat opp. Han skriver videre at turnuslege ofte er alene om undersøkelse i mottaksfasen, og det går ofte lang tid før ansvarlig spesialist tar ansvaret for oppfølging av pasientene. Han skriver at det også dreier seg om mangelfull dokumentasjon.

Mittkongsvinger.no har stilt spørsmål til fylkeslegen om det for eksempel er dokumentert at det er manglende kompetanse som han refererer til, eller at en turnuslege ofte er alene om undersøkelsen i mottaksfasen, eller om det er selve dokumentasjonen på at ansvarlig spesialist følger opp pasientene som er mangelfull.

Videre har Mittkongsvinger.no stilt spørsmål om det kan være rutiner knyttet til dokumentasjon av journaler som er en del av utfordringen, eller om fylkeslegen kan dokumentere med stor sannsynlighet at inntil 60% av de 50 dødsfallene faktisk er knyttet til manglende kompetanse innen både diagnostikk og behandling.

Resultater og forbedringsstiltak må følges over tid

Kunnskapssenteret skriver blant annet i sin rapport at dersom et sykehus har lav overlevelsesrate, kan det ikke sies med sikkerhet at dette skyldes svikt i behandling eller omsorg. Dette er i følge Kunnskapssenteret en indikator som fortrinnsvis må følges over tid.

Analysen viser at det er ulik overlevelse etter innleggelse ved forskjellige sykehus. Videre skriver Kunnskapssenteret i sin rapport at fortolkningen av 30 dagers totaloverlevelse av ulike grunner er vanskeligere enn for de diagnosespesifikke overlevelsesindikatorene som hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd.

De skriver videre at metoden derfor bedre er egnet til å måle behandlingskvalitet for akutte sykdomstilstander enn for kroniske eller langvarige lidelser som som kreft, hjertesvikt osv, og at disse begrensningene må tas i betraktning ved vurdering av resultatene.

Iverksatte tiltak må måles over tid

Sykehuset_Innlandet_Kongsvinger
Sykehuset Innlandet, divisjon Kongsvinger, har fått et oppsiktsvekkende brev fra fylkeslegen om kompetansen og kvaliteten, og har bedt om en redegjørelse på tiltak.

Det vil være viktig for tilliten til Kongsvinger sykehus at man får en grundigere redegjørelse for fylkeslegens bastante uttalelser i brevet om kvaliteten og kompetansen ved Kongsvinger sykehus. Kritikken er krass, og det vil være behov for å få grundigere bakgrunn for den, samt vurderinger opp mot Kunnskapssenterets formuleringer i sin rapport.

Divisjonsdirektør Dagny Sjaatil skal nå redegjøre for alle tiltak som Kongsvinger sykehus har iverksatt de siste 3-4 årene for å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet. Videre understreker hun at det er sterkt fokus på arbeidet med dokumentasjon og journalføring. Det er også ansatt 12 nye leger de siste 2 årene for å styrke kompetansen, og en rekke andre tiltak er allerede igangsatt.

Oppfølging av sykehus med tilsvarende resultater

Resultatene fra Kunnskapssenteret viser at sykehusene på blant annet Gjøvik og Østfold også hadde signifikant lavere totaloverlevelse sammenlignet med andre sykehus, og det vil være interessant å gå nærmere inn på hvordan dette følges opp i respektive fylker.

Mittkongsivnger.no har fått beskjed om at fylkeslegen er på ferie frem til 15.august, men følger opp saken for å få utfyllende svar på disse og flere spørsmål knyttet til fylkeslegens og Sykehuset Innlandets vurderinger, sett opp mot Kunnskapssenterets rapport, samt eventuelle andre faktorer som kan spille inn.

 

 

 

Facebook Comments