Annonse

Ingen klar anbefaling om sykehustilhørighet

Helseminister Bent Høie startet prosessen om Kongsvinger sykehus skal tilhøre Sykehuset Innlandet eller Ahus, og ba Helse Sør-Øst utrede alternativene. Prosjektet startet opp i august, og planen var at rapporten fra prosjektgruppa skulle foreligge 17.oktober.

Rapporten er fortsatt ikke ferdigstilt, og det forventes at arbeidet i prosjektgruppa skal være ferdig innen utgangen av januar. Deretter blir det en bred høringsrunde på tre måneder, før styret i Helse Sør-Øst gir sin anbefaling til helseministeren, som vil ta den endelige beslutningen.

Divisjonsdirektør Dagny Sjaatil ved Kongsvinger sykehus har permisjon fra sin stilling, og deltar nå som prosjektmedarbeider i utredningen. Mittkongsvinger.no har hatt en prat med henne om prosessen og fremdrift.

Foreløpig kun et utkast til rapport

– Hvorfor tar arbeidet med avklaringen om Kongsvinger sykehus skal tilhøre Ahus eller Sykehuset Innlandet så mye lenger tid enn planlagt?

– Det er flere årsaker til det. Vi har for det første nå en mye større prosjektgruppe enn opprinnelig, og vi må dermed jobbe veldig bredt for å få med alle elementer og alles synspunkter inn i arbeidet. Vi hadde også lagt opp til en kortere og enklere høringsrunde enn de tre månedene, forklarer hun.

Sykehuset_Innlandet_Kongsvinger
Skal Kongsvinger sykehus tilhøre Ahus eller Sykehuset Innlandet? Prosjektgruppa jobber for å utrede alternativene, og vi må vente en stund på svaret.

Hun understreker at de foreløpige resultatene de nå har presentert er et utkast, og rapporten fortsatt ikke er ferdigstilt.

– Hva er deres foreløpige konklusjoner?

– Prosjektdirektør Andreas Moan har på vegne av gruppa lagt frem foreløpige analyser. Det kan fremstå som om han har kommet med bastante uttalelser når det gjelder fremtidige akuttfunksjoner og kapasitetsunyttelse ved Kongsvinger sykehus. Dette er ikke tilfelle, sier hun og utdyper: 

– I henhold til nasjonal helse- og sykehusplan finnes det tre nivåer på sykehus. De store sykehusene med fullverdige akuttfunksjoner har rundt 60-80 000 innbyggere i sitt nedslagsfelt, noe tilnærmet det vi har i Kongsvinger i dag. Så har vi akuttsykehus med akutt indremedisin som har anestesi i døgnvakt og planlagt dagkirurgi, og til slutt sykehus uten akuttfunksjoner.

Hun understreker at det ikke er aktuelt at Kongsvinger skal bli et sykehus uten akuttfunksjoner uavhengig av tilhørighet til Ahus eller Sykehuset Innlandet, men at det ikke er avklaringer på hvilke akuttfunksjoner som vil bli.

– Hvilken løsning mener dere er den beste for Kongsvinger?

– Vi ser til ulike løsninger andre steder i landet. Modellen for Kongsberg sykehus er at de har akutt indremedisin, anestesi, planlagt kirurgi og akutt ortopedi. Vi kan se for oss en lignende løsning for Kongsvinger, men avklaringer vil ikke bli gjort her og nå. Det vil først skje etter avklaring om tilhørighet, understreker hun.

allmøte
Dagny Sjaatil har permisjon fra sin stilling som divisjonsdirektør ved Kongsvinger sykehus, og bistår nå i prosjektet som skal utrede sykehusets tilhørighet. Foto: Arkiv.

Akershus lunkne til Kongsvinger

– Vi har hørt nå at Ahus er lunkne til at Kongsvinger skal bli en del av dem, mens Sykehuset Innlandet ønsker å beholde sykehuset i Kongsvinger. Hva går det ut på?

– I en totalvurdering må det gjøres økonomiske utredninger, men utfordringen ligger i å få frem alle aspekter i de økonomiske konsekvensene for Ahus. Derfor vil vurderinger om kapasitetsbehov være et nøkkelpunkt. Ahus vil trenger tilsvarende 15 nye sengeplasser hvert år fremover, og ser at det vil være mye dyrere å sende pasientene til Kongsvinger fremfor andre løsninger, forklarer Dagny. 

– Hva er best for det faglige miljøet? Klarer vi å opprettholde god kompetanse i Kongsvinger?

– Helseministeren snakker mye om det som heter sykehus i team. Jeg tror det er riktig vei i fremtiden. Da samarbeider de store sykehusene som har høy kompetanse med mindre akuttsykehus som har behov for mer kompetanse. Fagpersonellet kan ambulere, og kommunikasjon via lyd og bilde blir også veldig viktig her, forteller hun.

Kongsvinger må styrkes

Uavhengig av tilhørighet er det enighet om at en rekke funksjoner må styrkes i Kongsvinger.

– Vi må styrke akutt indremedisin, og det er behov for å øke antall overleger, spesialister og vurderingskompetanse i mottak, og det polikliniske tilbudet. En løsning kan være at vi spesialiserer oss på planlagt kirurgi der vi har veldig god kompetanse, sier hun.

– Nå har man politisk i regionen gitt klart uttrykk for at Kongsvinger sykehus må tilhøre Ahus. Hva tenker du om det?

– Det er litt spesielt i Kongsvingerregionen, for vi har veldig aktive politikere, og har et godt samarbeid med Regionrådet. Vi har også flere politikere som medlemmer i prosjektgruppa. Nettopp det at en sykehustilhørighet har så mange elementer og hensyn å ta, gjør at en tydelig anbefaling fra prosjektgruppa blir vanskelig å legge frem, kan hun fortelle.

Må utnytte kapasiteten

– Ja, hva vil dere anbefale?

– Vi legger frem våre vurderinger til begge løsningene. De fleste ønsker nok en tilhørighet til Ahus, som også har behov for mer kapasitet fremover. Det fordrer imidlertid at Kongsvinger sykehus styrkes for å få fleksibilitet i kapasiteten her. Hvis kapasiteten ikke utnyttes, anbefales det ikke å flytte Kongsvinger sykehus til Ahus, forklarer hun. 

– Og hvilke vurderinger gjør dere ved å bli i Sykehuset Innlandet?

– Dersom Kongsvinger sykehus blir i Sykehuset Innlandet følger vi planene som gjelder der, sier hun.

5558727_2747738
Ahus trenger rundt 15 nye sengeplasser i året, og hvis Kongsvinger sykehus skal tilhøre Ahus, må kapasiteten i Kongsvinger utnyttes.

– Men de planene kjenner vi vel ikke godt nok til nå?

– Nei, det er ikke avklart hvordan strukturen blir i Sykehuset Innlandet fremover, og om det eventuelt vil bli et stort sykehus ved Mjøsa. Man kan se for seg at Kongsvinger og Tynset organsisatorisk vil ligge under Hamar/Elverum ledelsesmessig, og det kan i og for seg være en god løsning, sier hun.

– Et godt sykehustilbud er viktig for befolkningen i Kongsvingerregionen. Hvordan skal dere sikre det i prosessen? 

– Vi har fokusert på at akuttfunksjonene i Kongsvinger skal beholdes og styrkes, det er viktig. Det er også et interessant aspekt å se på arbeidet med helsehus i regionen, men jeg er usikker på fremdriften her for sykehusets del. Det er vanskelig å gjøre økonomiske beregninger med to streker under svaret i våre utredninger, så vi må få frem alle aspekter i vår utredning og ikke minst fakta fra både Ahus og Sykehuset Innlandet, avslutter Dagny Sjaatil.

Facebook Comments