Annonse

Målrettet arbeid har redusert sykefraværet i hjemmesykepleien med 40%

De hjemmebaserte tjenestene i kommunen har tradisjonelt slitt med stort sykefravær. Krevende oppgaver og skiftordninger kombinert med liten grad av oppfølging har vært en utfordring i hjemmesykepleien.

Linda Aarskog er enhetsleder ved hjemmebaserte tjenester i Kongsvinger kommune, og hun kunne i forrige formannskapmøte informere politikerne om at de etter målbevisst arbeid med involvering og oppfølging nå merker en dramatisk nedgang av sykefraværet i enheten – eller mye større grad av nærvær, som de velger å kalle det.

Fra 2015 til 2016 ble sykefraværet redusert fra nærmere 13 til 8%, en nedgang på nesten 40%. Hun kan fortelle at det er flere årsaker til at de nå erfarer et større nærvær blant de ansatte, men at fokus har vært på å dreie fokus mot holdninger til hverdagsmestring.

Hverdagsmestring

Mittkongsvinger.no har møtt enhetslederen sammen med teamledere og noen av de ansatte i enheten i lokalene til de hjemmebaserte tjenestene på Rasta.

– Dere snakker om hverdagsmestring – hva legger dere i det begrepet?

– For det første er vårt fokus på pasientene. Vi skal ivareta brukerne på best mulig måte. Samtidig må vi ikke glemme at det er de ansatte som er våre ressurser, og det er viktig at også de har fokus på sin egen mestring i hverdagen, forklarer Linda Aarskog.

Hun kan fortelle at de har jobbet målrettet og fokusert over lang tid for å finne balansen som styrker både motivasjon og arbeidsevne blant de ansatte i enheten.

– Vi har gjort grundige funksjonskartlegginger som beskriver hvilke oppgaver vi har, og NAV har gitt oss mye oppfølging. Vi har hatt IA-kurs, samtaler og fått god veiledning, slik at våre teamledere kan sørge for en god oppfølging av våre nærmere 90 ansatte, forteller Aarskog, og fortsetter:

– Vi startet med opplæring blant lederne, slik at de vet hvordan de kan følge opp de ansatte. Sykefravær koster, ikke minst mister vi viktig kompetanse, så oppgaven vår er at de ansatte kan utnytte sine ressurser på best mulig måte med tilrettelagte oppgaver i stedet for å bli sykemeldt.

hjemmebaserte
Enhetsleder Linda Aarskog (til høyre) er veldig fornøyd med at teamlederne sammen med de ansatte målrettet jobber med holdningsendringer og hverdagsmestring. Arbeidet har gitt en stor nedgang i sykefraværet. Fra venstre: Teamlederne Ann Kristin Sandberg Hansen, Geir Ove Berg, Inger Lise Bjørklund og Jane Sundkøien. Foran sekretær Jorunn Børresen.

Jobber med holdningsendring

De fire teamlederne bekrefter at arbeidet de nå er godt i gang med bidrar til holdningsendringer, som igjen sørger for at sykefraværet går ned.

– Avhengig av årsak og sykdom har vi fokus på hva den ansatte kan bidra med i stedet for å bli sykemeldt. Vi teamledere søker tilrettleggingstilskudd ved behov, og vi jobber bevisst med leger som vil sykemelde, der vi mener den ansatte har mulighet til å få tilrettelagte oppgaver i stedet, forteller teamleder Ann Kristin Sandberg Hansen.

Sammen med sine kolleger Jane Sundkøien, Inger Lise Bjørklund og Geir Ove Berg har hun fokus på nærvær og de som har ressurser til å være til stede på arbeidsplassen i stedet for å bli sykemeldt.

– Det høres veldig krevende ut?

– Det er klart dette krever mye av oss som ledere, og vi må selvsagt også ta de vanskelige samtalene, men det handler om å jobbe med holdningene til arbeidsnærvær og hva man kan gjøre av oppgaver, sier Aarskog.

Flere syke brukere

De hjemmebaserte tjenestene har i hovedsak oppgaver som går på medisinsk oppfølging diagnoser, sårskift, stell, hygiene og ernæring. Aarskog berømmer de ansatte, og mener at de som jobber i hjemmesykepleien er sporty, uredde og fleksible medarbeidere.

– Vi bor i et distrikt med et relativt høyt antall mennesker med psykiske lidelser, muskel- og skjelettplager og livsstilssykdommer. Vi ser også at flere unge og mellomvoksne mennesker sliter med ulike plager. Med samhandlingsreformen overtar kommunen flere oppgaver, og dermed får vi flere alvorlige syke og flere barn blant våre brukere, kan hun fortelle.

Hun mener at det forventes stor kompetanse av hjemmesykepleien, og at flere oppgaver som man tidligere utførte på sykehus nå skal utføres av hjemmebaserte tjenester.

– Et eksempel er dialyse, som tidligere ble gjort på sykehuset. Nå skal det skje hjemme, så da måtte vi sende hele sykepleierstaben til Elverum på opplæring. Vi må være forberedt, og det forventes at vi skal være ute  på timen, fortsetter hun.

Vellykket turnusendring

Enhetslederen mener at det er viktig at de ansatte er delaktige, og at de får tillit og myndighet i en krevende arbeidssituasjon. De har derfor blant annet jobbet med turnusløsninger for å imøtekomme de ansattes ønsker.

– Vi hadde en helgeturnus som innebar at de ansatte opplevde å jobbe nesten annenhver helg. I samarbeid med de medarbeiderne har vi nå lagt til rette for at helgevaktene er forlenget fra 7,5 til 12,5 timer, og da jobber de i stedet hver fjerde helg. Dette er en ordning som har blitt tatt veldig godt i mot, og vi ser at det skaper bedre forutsigbarhet og større nærvær, forteller hun.

Teamlederne mener at det også gir medarbeiderne rom for å følge opp brukerne bedre i helgene. Samtidig tar de med seg holdningene til egen hverdagsmestring ut til brukerne.

Trener på hverdagsmestring med brukerne

Med stadig flere eldre som skal bo hjemme, kombinert med mer fokus på hverdagsrehabilitering i hjemmet, jobbes det også målbevisst med å tilrettelegge for at brukerne skal klare mer på egen hånd.

– Vi jobber med å endre holdningene hos brukerne også. Dette er en krevende oppgave, men veldig viktig både for å kunne gi gode kvalitetstjenester, samtidig som vi hjelper dem til selvstendighet og egen mestring i hverdagen, sier Ann Kristin Sandberg Hansen.

– Hvordan reagerer de på at de må gjøre mer selv? 

– Vi har brukt mye tid på å forklare brukerne at vi ønsker de skal gjøre det de har ressurser til. Når vi ber en bruker bli med ut og hente avisen i stedet for at vi gjør det for dem, er dette fordi de skal trene seg opp og ikke fordi vi ikke vil være snille. De forstår det når vi er hyggelige og forklarer det på en god måte, selv om noen gjerne kanskje ønsker å få mest mulig hjelp, forklarer hun.

Mer innovasjon og velferdsteknologi

Linda Aarskog sier også at de store samfunnsendringene krever nye, innovative løsninger, og roser kommunalsjef helse og omsorg, Marianne Birkeland, for å legge til rette for innovativ tenking.

– Det blir jo stadig flere pasienter, men ikke flere pleiere. Vi har prosjekter for bruk av mer velferdsteknologi, og vi jobber bevisst med endringsvilje blant både brukere og våre medarbeidere. Vi er også opptatt av at vi ikke har en 0-feils filosofi. Våre ansatte må føle seg trygge, og det er en fin tillit mellom teamlederne og de ansatte, og det er viktig for å gi gode tjenester til brukerne, avslutter hun.

Fil 07.03.2017, 16.38.34
Sykepleiestudent Camilla Isabel Gjerdevik (f.v) og hjelpepleierne Halvor Lunderbye-Wasa og Ann Katrin Skarnes er alltid på farten i sine biler rundt til brukere i hele Kongsvinger. – Vi stortrives og synes vi har en viktig og givende jobb, sier de.

Motiverte ansatte

Hjelpepleierne Halvor Lunderbye-Wasa og Ann Katrin Skarnes er to av medarbeiderne som mener arbeidsdagene i hjemmesykepleien er både givende og utfordrende.

– Jeg trives veldig godt, og synes jeg får nye utfordringer og oppgaver, samtidig som jeg jobber selvstendig og tar egne valg når jeg er ute hos brukerne, sier Ann Katrin.

Halvor er enig, og trives godt med å komme hjem til brukerne og bli kjent med dem på en litt annen måte.

– Det er viktig å se hver enkelt, forstå at de er forskjellige og trenger ulike ting. Vi jobber jo i brukerne hjem, så det blir mer personlig, sier han.

Han innrømmer at det noen ganger kan være litt vanskelig å be brukerne gjøre ting selv i stedet for at han skal hjelpe dem med det, men sier at det likevel er viktig.

– Mesteparten av tiden er de jo alene, og da er det viktig at trener for å kunne mestre så mye som mulig selv, sier han. 

Tredje års sykepleiestudent Camilla Isabel Gjerdevik har jobbet i hjemmesykepleien siden mai fjor. Hun jobber annenhver helg, og trives godt med jobben i tillegg til studiene.

– Jeg synes det er et godt arbeidsmiljø og trives veldig godt med jobben. Det oppleves nyttig og det er veldig lærerikt, sier sykepleiestudenten, som foreløpig ikke har lagt videre planer for hvor hun vil søke jobb etter studiene.

Facebook Comments