Annonse

Mittkongsvinger.no mener: – Derfor bør det stilles spørsmål ved prosessen

Sykehuset Innlandet har tatt initiativ til å gjennomføre en såkalt mortalitetsundersøkelse ved alle sine divisjonssykehus for å gå gjennom rutinene og se på potensielle forbedringsområder ved sykehusene. Alle ønsker god pasientsikkerhet, og det bør derfor være en stor styrke at det gjennomføres slike undersøkelser ved sykehusene. Allmenheten må forvente at det kontinuerlig gjennomføres slike undersøkelser ved alle sykehus i Norge, og at eventuelle tiltak iverksettes dersom det avdekkes avvik for å sikre god kvalitet på tjenestene.

Man bør også forvente at selve prosessen ved gjennomføring av så viktige undersøkelser og analyser som skal sikre god kvalitet også gjennomføres med god kvalitet. 

– Hvorfor involveres ikke Kongsvinger sykehus i prosessen?

Dersom hensikten med slike undersøkelser er å avdekke og følge opp eventuelle avvik og rutiner som ikke blir fulgt ved det enkelte sykehus  – ville det ikke da vært naturlig å ha en intern gjennomgang med både fagmiljøet og sykehusledelsen ved respektive sykehus når resultatene foreligger ?

Dagny Sjaatil, som nå har permisjon fra stillingen som divisjonsdirektør ved sykehuset i Kongsvinger, sa til Mittkongsvinger.no 18.juli at den endelige rapporten om funnene ikke er klar, og at ledelsen ved Kongsvinger sykehus ikke har blitt involvert i analysen av de foreløpige funnene. Sykehusledelsens anmodning om å avvente videre prosess eksternt inntil endelig rapport forelå og man hadde fått mulighet til å gå gjennom funnene ved sykehuset, ble ikke tatt til etterretning av fagdirektøren ved Sykehuset Innlandet.

Valgte å presentere foreløpige funn eksternt først

Fagdirektør Toril Kolås ved Sykehuset Innlandet, som både har initiert og hatt det faglige ansvaret for gjennomføringen av mortalitetsanalysen, valgte i stedet å presentere de foreløpige funnene muntlig som en power-point-presentasjon overfor fylkeslegen sammen med kun enkelte i fagteamet som var involvert i undersøkelsen ved Kongsvinger sykeshus.

Etter det Mittkongsvinger.no forstår ble verken fagpersoner ved Kongsvinger sykehus som deltok i undersøkelsen, eller divisjonsdirektør Dagny Sjaatil invitert til denne presentasjonen.

Videre informerte fagdirektør Toril Kolås Mittkongsvinger.no den 19.juli at hun i samråd med administrerende direktør Morten Lang-Ree og styreleder Anne Enger hadde valgt å melde fra til fylkeslege Trond Lutnæs om funnene ved undersøkelsen. Det resulterte i at fylkeslegen igjen skrev brevet til Sykehuset Innlandet, som Mittkongsvinger.no stilte spørsmålstegn ved 18.juli.

Les også: Mittkongsvinger.no mener: Behov for redegjørelse av fylkeslegens påstander

Dersom hensikten med undersøkelsen er å forbedre interne rutiner og retningslinjer, og sørge for at Kongsvinger sykehus er organisert på en faglig god og forsvarlig måte, hvorfor valgte Sykehuset Innlandet å gjennomgå de foreløpig funnene med fylkeslegen uten å involvere fagpersoner og ledelse ved Kongsvinger sykehus?

Deltakere i faggruppen kritiske til prosessen

Helle Tangen og Erik Eggers deltok i gruppen som gjennomførte undersøkelsen ved Kongsvinger sykehus, og de har i en kronikk vært meget klare i sin vurdering av måten undersøkelsen ble gjennomført på, og ikke minst prosessen som ledet frem til fylkeslegens meget kritiske brev til Sykehuset Innlandet om Kongsvinger sykehus.

Alle er enige om at det er viktig med god kvalitet og trygg pasientsikkerhet ved Kongsvinger sykehus og alle andre sykehus i Norge. Dersom det er kritikkverdige forhold ved sykehuset som medfører så alvorlige konsekvenser som at pasienter som kunne ha overlevd dør på grunn av uforsvarlig medisinsk oppfølging, ja, så må det selvsagt frem i lyset, og tiltak iverksettes umiddelbart.

Les også: Kommuneoverlegen: – Skaper ubegrunnet frykt i befolkningen

– Hvorfor valgte fagdirektøren å kjøre det som en hastesak til fylkeslegen før ferien?

Ledelsen og styret ved Sykehuset Innlandet med fagdirektør Toril Kolås i spissen har valgt å kjøre en offentlig «hastesak» på forsommeren, og meldte fra om funnene til fylkeslegen før endelig rapport foreligger, uten å involvere verken ledelse og fagmiljøet ved Kongsvinger sykehus.

I følge fagdirektør Kolås er det hun selv som har tatt initiativ til å gjennomføre undersøkelsen i Sykehuset Innlandet nettopp fordi Sykehuset Innlandet scorer dårlig på Kunnskapssenterets kvalitetsindikator for overlevelse etter 30 dager, og at resultatene skal brukes internt til å øke kvaliteten på tjenestene ved hver sykehus. 

Les også: – Fagdirektør Kolås: – Det var nødvendig å melde fra til fylkeslegen

Hvorfor har hun da valgt å starte dette viktige interne arbeidet ved sykehuset med å kjøre en ekstern prosess overfor fylkeslegen om funnene ved Kongsvinger sykehus? Hvorfor mente hun at det var så viktig å melde fra til fylkeslegen først? Og hvorfor mente fylkeslegen det var så viktig å konkludere så bastant og alvorlig overfor Kongsvinger sykehus midt i sommerferien og rett i forkant av styremøtet i Sykehuset Innlandet den 18.juli?

Kolås har selv uttalt at sammenligningen som har blitt gjort i fylkeslegens brev mellom sykehusene, og ikke minst mediaomtalen som har bidratt til å skape frykt i befolkningen, har medført at omdømmet til Kongsvinger sykehus har blitt svekket. Burde ikke en kompetent ledelse ved et av helseforetakene i Norge og en fylkeslege forstå konsekvensene ved å legge opp til et slik løp?

Les også: Fastlege og kommunepolitiker: – Det fremstår mer og mer som en kafkaprosess

Så alvorlige og viktige saker krever profesjonell håndtering

Flere har påpekt at man ikke skal antyde at det ligger noe mer enn alvorlig bekymring bak valg av prosess og fremgangsmåte fra Sykehuset Innlandet og fylkeslegens side når det gjelder kvalitet og pasientsikkerhet ved Kongsvinger sykehus.

Mittkongsvinger.no mener imidlertid et er viktig å stille spørsmål ved måten fagdirektør Kolås ved SI og fylkeslege Lutnæs håndterer så alvorlige og viktige saker som potensielle forebyggbare dødsfall ved sykehusene i Innlandet på. Sett i lys av de siste ukers artikler i media, samt informasjon og fakta som i disse dager fremkommer fra ulike faglige hold, fremstår håndtering av prosessen i beste fall som uprofesjonell. 

Førstkommende fredag har ordfører Sjur Strand i Kongsvinger kommune, etter å ha blitt utfordret av kommunestyrerepresentant og fastlege Inger Noer (V), invitert representanter fra Sykehuset Innlandet til en gjennomgang av saken. Han vil da sammen med de andre ordførerne i regionen og kommuneoverlege i Kongsvinger Åge Henning Andersen forhåpentligvis få klare svar på alle relevante spørsmål det er nødvendig å stille om prosessen og fremgangsmåten i denne saken.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *