Annonse

Regjeringen og skognæringen enige: – Kongsvinger er navet for norsk tømmergods

I regjeringens forslag til godspakke for Innlandet legges det opp til at Norsenga ved Kongsvinger blir et nav for opplasting av tømmer i Norge. Regjeringen foreslår at en ny tømmerterminal nord for Kongsvinger skal bygges ut og erstatter Norsenga med dagens beliggenhet.

Tømmerterminalen i Kongsvinger er i omsetning landets største terminal med et opplastet volum på rundt 680.000 kubikkmeter per år, og etter utbyggingen skal det kunne lastes opp rundt 1 million kubikkmeter ved terminalen.

Se video fra møtet på Norsenga nederst i artikkelen. 

Regjeringen har lyttet til skognæringen

Stortingspolitikerne Tor André Johnsen (FrP) og Gunnar Gundersen (H) møtte representanter fra Norskog og Glommen på Norsenga i dag, og de sier at tilsvinger og elektrifisering av Solørbanen skal prioriteres i tillegg til utvidelse av tømmerterminalen i Kongsvinger når godspakken for Innlandet på 6,5 milliarder kroner nå skal realiseres.

Fil 06.03.2017, 21.29.10
Jo Petter Grindstad i Glommen Skog (f.v), Tor André Johnsen (FrP), ordfører Sjur Strand (AP), Gunnar Gundersen (H), Gaute Nøkleholm i Norskog og Yngve S. Andreassen i K+ møttes på Norsenga mandag. Samtlige er enige om at det må satses i Kongsvinger i den nye godspakken Innlandet. Foto: Irén Carlstrøm.

– Det er gledelig for oss at regjeringen har lyttet til innspillene fra Norskog. De har blitt tatt hensyn til, og nå skal Norsenga kunne utvides til opp mot 1 million m3 per år, som er en vesentlig økning, sier Tor André Johnsen. 

Innlandet er navet i den grønne økonomien

Gaute Nøkleholm i Norskog understreker at behovet vil øke enda mer fremover når skognæringen vil produsere enda mer, og at Norsenga dermed må ha første prioritet i utbyggingen.

– Tidspunktet dette kommer på er interessant. I løpet av den siste 3-4 års perioden er alt i den grønne retningen, og Innlandet har en ambisjon om å være navet i den grønne økonomien. Dermed må det gjøres riktige tiltak på infrastruktur, og jernbanestrekningen gjennom Kongsvinger inn i Sverige er hovedpulsåren til Europa, sier Gaute Nøkleholm.

Både politikerne og skognæringen er enige om at Norsengas lokalisering og betydning for skognæringen i Norge vil bidra til en nødvendig effektiv logistikk for skognæringen, og at utbyggingsmuligheter på sikt gjør terminalen interessant for annen godstrafikk.

– Norsenga vil jo bli over tre ganger så stor som terminalen på Rudshøgda, og nå er det viktig at næringen i samarbeid med Bane NOR får på plass prioriteringene. Men det er jo noen formelle prosesser som må på plass for å få det med i den første delen av NTP, sier Tor André Johnsen.

Attraktivt for biobaserte næringer

– Kongsvinger kommune har allerede startet forberedelsene, og vi har en tett dialog med Jernbanedirektoratet. Med ett års planlegging og ett års bygging bør tilsvingen være på plass, og det bør være mulig å begynne å grave ved den nye terminalen i 2019, mener ordfører Sjur Strand.

Han understreker at satsingen på jernbane åpner mange nye muligheter.

– Vi tror at effektive logistikkløsninger, god tilgang på råvarer og en sterk industrikompetanse i regionen vil gjøre det veldig attraktivt for biobaserte investeringer, sier han. 

Fil 06.03.2017, 15.01.37
Stortingsrepresentant for FrP, Tor André Johnsen (t.v), ordfører Sjur Strand i Kongsvinger og stortingsrepresentant for Høyre,Gunnar Gunndersen, mener flytting og utbygging av Norsenga ved Kongsvinger er viktig for en mer effektiv godstransport ut i Europa. Foto: Irén Carlstrøm.
Fil 06.03.2017, 17.39.32
Yngve S. Andreassen i K+ orienterer om beløpene som ligger i de ulike korridorene som Kongsvingerbanen og Solørbanen er tilknyttet gjennom godspakken. Foto: Irén Carlstrøm.

– Godstrafikken må utenfor Oslo

Yngve S. Andreassen i K+ har lang erfaring fra jernbane og godstrafikk, og han sier det er helt naturlig at regjeringen styrker Kongsvinger som transportkorridor gjennom oppgradering av banestrekningen Hamar-Kongsvinger, og med tiltak på Kongsvingerbanen.

– Regjeringen har innsett at godstrafikken på bane må rutes utenom Olso og Intercitystrekningene, sier han.

Gunnar Gundersen mener at Kongsvinger er viktig som korridor for godstrafikken på bane.

– Når jeg har gått nærmere inn i materien ser jeg hvor viktig Kongsvingerbanen er mot Sverige. På Østfoldbanen er det altfor  mye stigning, så man kan ikke laste opp så mye at det blir effektivt, sier Gunnar Gundersen. 

Skognæringen fornøyd

Det er enighet om at trykket nå må legges på regjeringen, og at det er behov for en tett oppfølging sammen med Bane NOR om prioriteringene av flyttingen av terminalen, samt tilsvinger og elektrifisering av strekningen mellom Hamar og Kongsvinger.

– Den gunstige beliggenheten i banenettet gjør terminalen attraktiv som knutepunkt for både råstoff og foredlede skogprodukter. Vi i Norskog er veldig fornøyde med politikerne forstår at transportkostnadene er betydelige i skognæringen, og at de ser at samferdselsutvikling også er næringsutvikling, sier Gaute Nøkleholm i Norskog.

Facebook Comments