Annonse

– Vi skal bidra til nasjonen

Fylkestinget i Hedmark er samlet til komitémøter i Kongsvinger i to dager, og i dag inviterte Kongsvinger kommune og Byregionprosjektet to av komiteene til orienteringsmøte for å gi innspill til fylkespolitikerne om satsingområder som er viktig for regionen innen samferdsel og næringsutvikling.

fylkestinget
Og budskapet var klart og tydelig – Kongsvinger-regionen er klare til å være på bidra nasjonalt innen både transport og logistikk, bioøkonomi-satsingen og på utvikling av ny industri.

fylkestinget_strand Ordfører Sjur Strand innledet med å vise frem noen bilder fra Kongsvinger, og understreket at det det er veldig vakkert her, men at det også fryktelig stille.

-Vi trenger mer folk og flere arbeidsplasser, og det skal vi gjøre noe med. Vi er selvstendige kommuner som jobber godt sammen her, men vi har negativ befolkningsvekst, en alderssammensetning som skaper utfordringer for oss, lav sysselsetting og lavt utdanningsnivå, innledet Strand.

Han var tydelig på at regionen ikke ber om almisser fra Fylkeskommunen eller andre, men at vi skal være offensive for å skape nødvendig utvikling. Likevel understreket han at det er behov for å få hjelp til å bli få gjennomført nødvendige prosjekter, slik at regionen kan bli sterk.

Prosjektleder Lars Gillund redegjorde for arbeidsområder og status for Byregionprosjektet, og tok komiteene med på en realitetsorientering når det gjelder utfordringene regionen har hatt, og hvordan det nå arbeides for å bli en sterk og attraktiv region.

-Vi trenger mer kompetanse, mer innovasjon og flere arbeidsplasser. Men det må mer politisk mot og vilje til for at et nytt industrieventyr kan lokaliseres i vår region, sa Gillund.

-Vi skal bidra til nasjonen

Tømmertransporten var et konkret område Lars Gillund trakk frem til politikerne i Fylkestinget. Han påpekte at det er dyrt å transportere vann, siden halvparten av tømmeret vi frakter ut av regionen og fylket er vann.

-Vi tar ikke ut de store verdiene av tømmeret her, og det må vi gjøre noe med. Nå er tiden inne for at vi som region er tydelige på hva som kan bli vårt bidrag til nasjonen, sa Gillund.

For å kunne utvikle næringslivet i regionen og bidra til å løse landets utfordringer på flere områder, ble det lagt vekt på viktigheten av effektiv godsflyt på jernbane og vei, legge til rette for hensiktsmessige arealer med effektive logistikkløsninger, og at Kongsvinger-regionen er tydelig på at kommunikasjonen om at vi vil bidra til nasjonal ny industrireising og økt verdiskapning.

– Vi har gode forutsetninger for å bidra innen bioøkonomi, logistikk, bygg og anlegg og industriutvikling, og den plassen vil vi ta, var budskapet fra Gillund i Byregionprosjektet til politikerne, som også ble presentert for hvordan politikerne og næringslivet i regionen nå jobber sammen med felles mål, strategier og planer.

Behov for samordning av virkemiddelapparatet

Behov for en samordning og opprydding av næringsutviklingsapparatet ble trukket frem av både prosjektlederen og av fylkesråd for næring, Thomas Breen.

-Det er spennende å følge prosessen som regionen er i, og jeg har et par innspill. Det ene er at det må en reell kulturendring til for å feire flere seiere. Tidligere var Glåmdalsregionen lavest på investeringssida, nå er den på topp i Hedmark. Det samme gjelder risikolån fra Innovasjon Norge, der også prosjekter i denne regionen ligger høyt, sa Breen.

Han trakk også frem Sapa på Eidskog som et eksempel, som har flagget hjem aluminiumsprosjekter fra Kina, og sa at det er viktig å få frem de gode prosjektene i mye større grad.

– Det andre punktet er virkemiddelapparatet, som er for fragmentert i regionen. Det er for mange aktører, og Fylkeskommunen vil bidra til å rydde opp i prosessen. Vi kan ikke instruere noen, men jeg håper at kommunene selv ser at det er behov for en opprydding, fremholdt Breen.

– Bli tydelige på innspillene i høringen til NTP

fylkestingmøteNår det gjelder jernbanesatsingen på Kongsvinger-banen og elektrifisering av Solør-banen redegjorde Geir Berg fra Sitma analysen for godstransport og logistikkbehovet og utfordringer Norge står overfor.

-Skogindsustrien i Hedmark har lavere kostander dersom vi får en bedre transportløsning. Transportkostnaden er i dag 30% av verdien, og det kan vi gjøre noe med, sa han.

Berg trakk frem mulighetene som ligger på nasjonalt plan i å utvikle Kongsvinger-banen for industri og næringer i både Midt- og Nord-Norge.

– Både innen sjømat- og skogsvirke-industrien brukes det mye lastebiler ned mot Europa. Kongsvinger-banen har blitt den viktigste nasjonale transportkorridoren for gods, og det er en stor samfunnsnytte å bruke denne korridoren i stedet for at alt skal innom et allerede presset logistikksenter på Alnabru, sa Berg.

Rådgiver Hilde Nygaard i Kongsvinger kommune sa også at Jernbaneverket selv har bedt om at det ønskes tydelige innspill i NTP-høringen fra Fylkestinget innen både person- og godstrafikk på jernbane.

NTP (Nasjonal Transportplan) gjelder for perioden 2018-2029, og er på høring til 1.juli. Det var en klar oppfordring til fylkespolitikerne fra Kongsvinger-regionen i dag at man ønsker et enda tydeligere budskap på innspillene fra fylket i høringen om hva som er viktig for at regionen skal lykkes med sine planer om å bli sterkere innen viktige områder som transport, logistikk, ny industri.

– Infrastrukturen må være på plass før vi får til store arbeidsplasser og næringsutvikling i regionen, og da må både Kongsvinger-banen, elektrifisering av Solør-banen og utbygging av resten av E16 prioriteres. Det vil vi at Fylkeskommunen skal hjelpe oss med å få på plass, avsluttet ordfører Sjur Strand.

Hør hva fylkesråd Thomas Breen sier om møtet i Kongsvinger.

Facebook Comments