Gamlefengslet får bygge tak

Statsbygg ønsker å bygge ut ved det gamle fengslet i Eilert Baanerudsveg. Søknaden gjelder oppføring av et nytt ventilasjonsrom som påbygg.

Høye radonverdier medfører et behov for ventilering av bygningen. Kongsvinger fengsel er i landsverneplanen for justissektoren vurdert som et anlegg i verneklasse 2, og har regional verneverdi. Avgjørelsen om godkjenning måtte derfor tas av fylkeskommunens kulturavdeling. Bygningen er i kommuneplanens arealdel avsatt til bevaring kulturmiljø.

Fengselsanlegget er typisk for fengsler fra midten av 1800-tallet, da det ble utarbeidet nasjonale typetegninger av arkitektene Schirmer og von Hanno for utformingen av fengsler etter det såkalte encelleprinsippet.

Anleggene inneholdt typisk cellefengsel, rettslokale og familiebolig for justisvaktmester. Tegningene hadde rettsbygg og fengsel i separate hus, ofte forbundet med en mellomgang.

Kongsvinger fengsel har et tydelig og avklart arkitektonisk uttrykk. Fengselet har vært gjenstand for enkelte tidligere endringer, som vurderes å være innafor tålegrensa forbevaring av verneverdiene. Innlandet fylkeskommune vil derfor ikke motsette seg at det omsøkte tiltaket gjennomføres.