Debatt

Ekteparet Jan og Kari Mellem er en av de syv eiendomsbesitterne som risikerer millionutgifter for en ledning de ikke ble opplyst om at fulgte med eiendommen.
Ekteparet Jan og Kari Mellem er en av de syv eiendomsbesitterne som risikerer millionutgifter for en ledning de ikke ble opplyst om at fulgte med eiendommen.

Ikke riktig fremstilt av Meyer

Kari og Jan Mellem

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Morten Andreas Meyer fra Huseierne uttaler seg på generelt grunnlag, og vi synes ikke at vår sak framstilles riktig.

Meyer uttaler at både huseiere og kommunen har sviktet oppgaven med å tinglyse dokumenter vedr. privat stikkledning. Vi vil påpeke at det her ikke er snakk om etablering av et privat stikkledningsanlegg, men et kommunalt etablert anlegg. Det kan derfor ikke hevdes at de private huseiere som kjøpte tomt i 1973/1974 har sviktet. Tomtene ble kjøpt av Kongsvinger kommune, som også anla vann- og kloakkledninger. Skjøte og kontrakt inneholder ikke noe om eierskap til, eller plikt til å vedlikeholde, stikkledninger. Reguleringsplanene inneholder heller ikke noe om ansvar for stikkledninger.

Vi stusser over et Huseierne v/ Morten Andreas Meyer, som representant for alle boligeiere i landet, uttaler at tidligere boligeiere har sviktet i denne saken. Her er det ikke de opprinnelige boligeierne som har sviktet, men ansvaret ligger ene og alene hos Kongsvinger kommune.

Vi mener at det ikke er tvil om eierskapet til stikkledningen. Kongsvinger kommune/GIVAS hevder at oppsitterne eier den, og viser til et Formannskapsvedtak fra 1976. Dette er et vedtak som ble gjort 3 år etter at tomtene ble solgt, og det ble kun videreformidlet til Digerudlia vel etter en forespørsel. Dette vedtaket ble ikke formidlet til oss tomteeierne fra kommunen.

Utdrag fra Formannskapsvedtaket fra 1976 (vedtatt med 9 mot 2 stemmer):

……«ved opparbeidelse av boligområder i kommunens regi har vi praktisert at kommunen og har lagt stikkledninger ut av hovedveiene. I de tilfeller hvor det har vært flere tomter på felles stikkledning har vi og lagt denne frem til hver tomt. Årsaken til at dette har vært praktisert er at vi slipper graving i hovedveiene etter at anlegget er ferdig fra kommunen side. Videre kan det for de tomteeiere som skal tilknyttes stikkledning for flere tomter, blir nødvendig å forskuttere slike fellesledninger, noe vi anser som meget uheldig. Teknisk etat har praktisert at feil på stikkledninger utført av kommunen har vært rettet for kommunens regning i ca 1 år etter at arbeidene har vært utført, da dette er vanlig garanti for slike arbeider. Etter denne tid anser vi det som en vedlikeholdssak for den/de som benytter ledningen. Utgiftene til opparbeidelse av stikkledninger er belastet tomteeierene. På tilsvarende måte har kommunen og opparbeidet stikkveier når denne betjener flere tomter. Disse veiene betraktes som privat og må vedlikeholdes av de tomteeiere som er tilknyttet.

VEDTAK:

1. Når kommunen anlegger stikkledninger og stikkveier skal utgiftene belastes tomteeierene og blir disses eiendom og ansvar.

2. Feil på stikkledninger utført av kommunene utbedres på kommunens regning innen 1 år fra utførelsen.

3. Stikkveger anlagt av kommunen er private veger og skal vedlikeholdes av de tilknyttede tomteeiere/festere.

Jussen er tydelig på dette området; eiendom kan ikke overføres på denne måten. Eierforholdet til en stikkledning kan kun overdras ved at den/de som tenkes å overta stikkledningen får overdratt eierforholdet, og at disse eksplisitt aksepterer å overta eierforholdet, normalt ved en avtale. I og med at eierforholdet også medfører ansvar, f.eks. til å vedlikeholde stikkledningen, er det ikke hjemmel for å «vedta» en slik overføring uten de berørte grunneiers samtykke. Heller ikke «praksis» hjemler en ensidig overføring av eierforholdet og ansvaret.

Det påståtte «vedtaket» kom oss i hende først i 2012, og da fra en rørlegger. Vi får beskjed om at vi har ansvar for en stikkledning, men det finnes ikke dokumentasjon hos hverken kommunen eller GIVAS på hvem som er tilknyttet den. Jan Mellem ba da om en befaring fra kommunen/GIVAS som ble utført i september 2012. Det ble da brukt farvestoff i antatt tilknyttede kummer for å vise hvem som var tilkoblet stikkledningen. Vi noterte resultatet som viste at 7 tomter var tilknyttet. Vi har bedt om referat fra befaringen, men har ikke fått noe dokument på dette. Hvordan kan vi være sikre på at det ikke er flere som er tilkoblet denne stikkledningen?

Vi kan også informere om at Kongsvinger kommune har gitt tillatelse til at Eidsiva og kabel-tv har lagt sine kabler i samme grøft/trase som stikkledningen. Dette uten at vi som «eiere» er forespurt eller informert.

Dette sier kommunen selv om vann- og avløpsnettet i Lia i Hovedplan og saneringsplan vann og avløp: «Ledningsnettet i Lia bærer preg av klattvis utbygning uten en helhetlig plan. Vannledningsnettet består av flere trykksoner med dårlig kapasitet. Dette innebærer at GIVAS flere steder ikke kan levere nok brannvann til dagens bebyggelse og drikkevann til fremtidig utbygning (Puttaraskogen). Det jobbes med en helhetlig kartlegging og saneringsplan for Lia, hvor trykksonene gradvis vil bli bygd om for å kunne håndtere fremtidige kapasitetsbehov. Dette medfører dog at saneringsarbeidet av Lia vil bli mer omfattende enn først antatt.»

Powered by Labrador CMS