Med et unntak har Romerike og Glåmdal tingrett, administrert av dommerfullmektig Marianne Holmen, funnet læreren skyldig i alle forholdene som påtalemyndigheten tiltalte ham for. Læreren er dømt til fengsel i to år og to måneder. Han må også betale oppreisningserstatning til skolejenta.
Med et unntak har Romerike og Glåmdal tingrett, administrert av dommerfullmektig Marianne Holmen, funnet læreren skyldig i alle forholdene som påtalemyndigheten tiltalte ham for. Læreren er dømt til fengsel i to år og to måneder. Han må også betale oppreisningserstatning til skolejenta.

Dømt for sex med elev: «Læreren beskrev seg selv som en farsfigur for jenta – og hun stolte fullt og helt på ham»

En lærer er dømt til fengsel i to år og to måneder for overgrep mot en elev. Han må også betale den mindreårige jenta 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Det alvorligste med saken er ifølge domstolen at han misbrukte stillingen sin for å oppnå sex.

Publisert Sist oppdatert

Læreren møtte som tiltalt i tinghuset i Kongsvinger 18. mai. Romerike og Glåmdal tingrett har frifunnet ham for ett av tiltalepostene; seksuelt krenkende adferd mot én elev. Dette handlet om meldinger på sosiale medier. En chattelogg, fremlagt under hovedforhandlingen, er vurdert slik:

– Det er åpenbart at tiltalte klart har overtrådt grensen for hva som er passende samtaler med mindreårige jenter som han er lærer for. Aldersforskjellen og tiltaltes rolle som lærer for henne, gjør meldingene mer alvorlige. Meldingene er etter rettens vurdering både uprofesjonelle og kritikkverdige, men etter en helhetsvurdering overskrider de ikke grensen for det straffbare.

Samtlige av de øvrige forholdene i tiltalebeslutningen, som gjelder overgrep mot en annen mindreårig skolejente, er læreren dømt for:

Læreren er mer enn dobbelt så gammel som jenta. Han er funnet skyldig i misbruk av overmaktsforhold, seksuell omgang med barn, befatning med seksualisert bildemateriale av mindreårig og seksuelt krenkende adferd.

– Min klient er fornøyd med å bli trodd og at ansvaret er plassert hos tiltalte, sier bistandsadvokat Siri Brænden.

Læreren tar betenkningstid. Det opplyser advokat Iren Johnsen som i dag har hatt samtale med sin klient.
Læreren tar betenkningstid. Det opplyser advokat Iren Johnsen som i dag har hatt samtale med sin klient.

Advokat Iren Johnsen, som forsvarer læreren, sier at han har tatt betenkningstid.

– Han er glad for å ha blitt frifunnet for et av tiltalepunktene. Videre er han skuffet over ikke å ha blitt hørt om misbruk av maktforhold og at bildemateriell ikke seksualiserer barn. Det er en streng dom, og vi vil bruke tiden som kommer til å vurdere en eventuell anke, sier Johnsen – som skisserer at det kan ankes over skyldspørsmålet i de nevnte sakene han ikke erkjenner straffskyld for og over den generelle straffutmålingen.

Lovet å ikke fortelle

Det var i fjor høst at læreren ble anmeldt av sin egen arbeidsgiver. Anmeldelsen kom etter at en mindreårig skolejente hadde åpnet seg om relasjonen mellom henne og den nå domfelte læreren.

Politiet satte umiddelbart i gang etterforskning, og statsadvokaten tok etter hvert ut tiltale mot læreren.

Under den fire dager lange rettssaken kom det frem at læreren og skolejenta har hatt seksuell omgang to ganger, henholdsvis på ei hytte og hjemme hos læreren. I vesentlighet har begge parter forklart seg sammenfallende om de to episodene. Retten mener at jenta snakker sant, blant annet fordi hun hun i utgangspunktet ikke ønsket å navngi overgriperen, noe hun begrunnet med at hun var glad i ham – og fordi hun hadde lovet ham å ikke fortelle noen om det som hadde skjedd. Hun følte at hun sviktet ham da hun fortalte om relasjonen.

Både lærerens og jentas forklaringer underbygges, til en viss grad, av tekniske bevis. Det finnes avvik i forklaringene når det gjelder hvem som tok initiativ til den seksuelle kontakten, men retten er ikke i tvil om at læreren var pådriveren. Retten har merket seg at han, i politiavhør, erkjente mer og mer etter hvert som han ble forelagt skolejentas forklaring om detaljer i deres seksuelle omgang.

Overmaktsforhold

Tiltaltes erkjennelse av at de to har hatt seksuell omgang, rokker ikke ved at han nekter for å ha utnyttet noe overmaktsforhold i den forbindelse. Påstanden om slik utnyttelse er det alvorligste punktet han er tiltalt for.

– Han så på relasjonen mellom seg og fornærmede som jevnbyrdig og likestilt, og at han på det tidspunktet ikke hadde tilgang på sine «kognitive ressurser», heter det i dommen.

– Retten har funnet det bevist at det var et overmaktsforhold mellom de to. Det vises særlig til aldersforskjellen, at tiltalte hadde vært fornærmedes lærer på skolen hvor hun fortsatt var elev, og at det var etablert et tillitsforhold mellom dem etter langvarig chatting. Tiltalte har beskrevet seg selv som en farsfigur for fornærmede – og fornærmede omtalte ham som en som hun stolte fullt og helt på.

Retten trekker også frem tiltaltes og fornærmedes svært ulike livssituasjoner i vurderingen av overmaktsforholdet:

– Tiltalte hadde samboer, barn og hus – og var i en etablert livssituasjon. Fornærmede var skoleelev som bodde hjemme hos sine foreldre. Forskjellen i styrkeforholdet er åpenbar. Lærerens forsvarer har ikke bestridt at det objektivt sett foreligger et overmaktsforhold, og retten finner at det utvilsomt gjorde det som følge av tiltaltes stilling som lærer på fornærmedes skole, det opparbeidede tillitsforholdet og partenes alder og livssituasjon.

Politiadvokat Wigdis Hjalmarsen ba om fengsel i to år og tre måneder for den overgrepstiltalte læreren. Tingretten dømte han til to år og to måneder.
Politiadvokat Wigdis Hjalmarsen ba om fengsel i to år og tre måneder for den overgrepstiltalte læreren. Tingretten dømte han til to år og to måneder.

Dette bestrides av tiltalte. Han beskrev i retten at det var et kjærlighetsforhold mellom ham og fornærmede. I politiavhør har han forklart at han var forelsket i skolejenta. Under hovedforhandlingen omtalte han seg selv og eleven som kjærerester – og at de hadde et Romeo og Julie-forhold fordi ingen andre forsto dem.

– Når den seksuelle omgangen ses i lys av aldersforskjellen, forskjellen i seksuell erfaring og livserfaring, samt livssituasjon for øvrig, er retten ikke i tvil om at beskrivelsen om misbruk av stilling og tillitsforhold for å skaffe seg seksuell omgang er passende. Den seksuelle omgangen ville etter rettens syn ikke funnet sted dersom tiltalte ikke hadde utnyttet overmaktsforholdet. Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte oppnådde seksuell omgang ved begge anledningene ved å misbruke tillitsforholdet og stillingen sin som lærer ved fornærmedes skole, heter det i dommen.

Kjærlighetsforhold

Under hovedforhandlingen fremholdt han sin politiforklaring om at han innledet en seksuell relasjon med skolejenta fordi han ønsket å hjelpe henne. Han klarte imidlertid ikke å forklare på hvilken måte en seksuell relasjon ville være til jentas beste.

– En slik intensjon er uansett lite forenlig med et alminnelig kjærlighetsforhold slik læreren hevdet at var tilfelle, bemerker retten – som også har merket seg hemmelighetskremmeriet rundt relasjonen og at jenta undret seg over hva læreren og familiefaren ønsket å få ut av relasjonen.

Retten poengterer at et ordinært kjærlighetsforhold normalt innebærer flere elementer enn sex.

– I relasjonen mellom tiltalte og fornærmede var det eneste andre elementet, det å gå tur. Turene innebar imidlertid også seksuelle handlinger, poengterer retten.

Tiltalepunktet om seksuelle handlinger beskriver blant annet beføling, noe som retten mener det er bevist at skjedde både under nevnte gå-turer, og blant annet under besøk på hytta. Retten mener også det er bevist at læreren har opptrådt seksuelt krenkende i forbindelse med at de to har sendt bilder seg imellom. Ut fra jentas alder er retten heller ikke i tvil om at han har hatt befatning med bildemateriell må anses som seksualiserte fremstillinger av barn.

La ansvar på jenta

I dommen kommer det frem at læreren og skolejenta delte informasjon om psykiske utfordringer.

– Tiltalte var godt kjent med fornærmedes sårbarheter, og ga uttrykk for bekymring. Han meldte aldri bekymringen videre til barnevernet eller hennes foreldre. Han påtok seg i stedet rollen som den som skulle hjelpe henne. Relasjonen utviklet seg i stor grad til å bære preg av seksuelt snakk, seksuelle handlinger og seksuell adferd.

Tingretten mener også at læreren, gjennom å ha delt detaljer om sin psykiske helse med fornærmede, har lagt et ansvar for dette over på henne.

– Dette har igjen medført at det ble vanskelig for henne å avvise seksuelle tilnærmelser fra læreren, heter det i dommen – hvor det også beskrives hvordan hun i tilrettelagte avhør forklarte seg om dette, og om hvordan det generelt var vanskelig å avvise ham.

Straffutmåling

Læreren er tidligere ustraffet. Romerike og Glåmdal tingrett har i deler av sin straffutmåling lagt vekt på disse vurderinger:

Retten mener nevnte misbruk av overmaktsforhold, som er det alvorligste forholdet, isolert sett kvalifiserer til fengsel i litt over ett år og seks måneder.

Videre er dommerne enige om at seksuell omgang med et barn, hensyntatt flere skjerpende omstendigheter, alene tilsier cirka åtte måneders fengsel. De skjerpende omstendighetene som det legges vekt på, er at det er snakk om to tilfeller av seksuell omgang mellom partene, at det er betydelig aldersforskjell mellom læreren og jenta – og at han var klar over hennes sårbarheter.

Tiltaleposten om seksuell handling med barn, særlig hensyntatt at det dreier seg om minst seks tilfeller over tid og at han kjente hennes sårbarheter, mener tingretten isolert sett tilsier i underkant av seks måneders fengsel.

Når det gjelder det seksualiserte bildematerialet av barn i denne saken, så lot dette seg ikke gjenskape under politiets etterforskning. Ut fra tiltalte og fornærmedes forklaringer legger retten til grunn, som bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil, at det i alle fall er tale om mer enn ti bilder og videoer.

– Retten legger til grunn at befatningen var kortvarig. I skjerpende retning viser retten til at tiltalte ved flere anledninger har bedt om seksualiserte bilder og videoer fra en mindreårig, som han selv beskrev seg som en farsfigur for – og som han var klar over at hadde sårbarheter.

Dette mener retten at alene kvalifiserer til fengsel i rundt fem måneder.

Krenkende adferd omfatter sending seksualiserte bilder, blant annet av lærerens penis, til skolejenta – og at han fikk henne til å sende bilder av seg selv. Retten mener fengsel i cirka fem måneder ville vært straffen for dette lovbruddet alene.

Formildende omstendigheter

– Handlingene har nær sammenheng og helheten gjør saken mer alvorlig, slår retten fast – før den etter en samlet vurdering kom frem til at riktig straff er ubetinget fengsel i to år og åtte måneder. Dette er før læreren gis fradrag for formildende omstendigheter.

Romerike og Glåmdal tingrett tar i den forbindelse frem lærerens erkjennelse av å ha hatt seksuell omgang og utført seksuelle handlinger med skolejenta, samt for å ha sendt og mottatt bildemateriell som seksualiserer barn.

– Han har ikke erkjent straffskyld for det mest alvorlige forholdet i tiltalen, heter det i dommen – hvor det i den sammenheng vises til misbruket av overmaktsforhold for å oppnå sex.

Romerike og Glåmdal tingrett har i sin straffeutmåling kommet frem til at tilståelsesfradraget bør være cirka 20 prosent. Tingretten poengterer at verken mediedekning eller arbeidsgivers oppsigelse er en formildende omstendighet. Det nevnes i den forbindelse at han ikke idømmes rettighetstap knyttet til jobben som lærer.

Oppreisningserstatning

Bistandsadvokat Siri Brænden har på vegne av skolejenta krevd oppreisningserstatning.

Advokat Siri Brænden er skolejentas bistandsadvokat. Hun sier klienten er glad for å ha blitt trodd på alle punkter.
Advokat Siri Brænden er skolejentas bistandsadvokat. Hun sier klienten er glad for å ha blitt trodd på alle punkter.

– I nærværende sak er det tale om flere seksuelle overgrep, hvor gjerningspersonen har utnyttet sin posisjon som tidligere lærer og et etablert tillitsforhold for å skaffe seg seksuell omgang. Fornærmede var mindreårig da overgrepene fant sted. Det er snakk om flere tilfeller av seksuell omgang, heter det i dommen.

Det er overfor retten dokumentert har skolejenta har en rekke utfordringer som retten mener de er sannsynlig at har direkte årsakssammenheng med lærerens handlinger og den situasjonen hun ble satt i i forbindelse med overgrepene. Det vises også til hennes situasjon knyttet til skolegang etter at saken ble avdekket.

Romerike og Glåmdal tingrett mener 150.000 kroner er riktig større på en oppreisningserstatning til jenta.

Politiadvokatadvokat Wigdis Hjalmarsen sier til Mitt Kongsvinger at påtalemyndigheten tar dommen til etterretning.

– Vi ser at våre anførsler i det vesentligste er tatt tilfølge. For øvrig er det statsadvokaten som har påtalekompetansen, og som tar beslutning om dommen ankes, sier hun.

Powered by Labrador CMS